Број на текстови објавени денес: 104
MAZDA-CX3-09.2018
MAZDA-CX3-09.2018-Mobile

ОПШТИНА ОХРИД ПОМИНА ЖЕДНА ПРЕКУ ЕЗЕРО, ПЛАЖИТЕ ПРОДОЛЖУВААТ ДА РАБОТАТ НА ДИВО,СИТЕ СЕ ЖАЛЕЛЕ,АДМИНИСТРАЦИЈАТА НА ПАУЗА?!

Повторна игритека во Општина Охрид со последното надавање кое беше за издавање на плажите во Охрид.Сите учесници во јавното надавање ,одсвем еден имаат поднесено жалби до Комисијата за спроведување на постапката за издавање на плажи при Општина Охрид.

Како што дознаваме , приговорите се тотално неосновани , со истакнати крајно смешни и правно неосновани наводи во нив, а се со цел постапката да заврши во судски лавиринт, затоа што сите добро знаат ,дека согласно предметниот Закон ќе мора да се чека исход од правосилност на судска одлука на крај на постапката , а тек потоа да се склучува договор за Закуп со Општина Охрид,

на овој начин се избегнува обврската да се платат Закупнините кон Општина Охрид и да се остварат големи против правни имтна корист на поединците кој сега стопанисуваат против правно со плажите во Охрид,

Како што дознаваме , приговорите се по основ на наводно недостаоци на Системот на електронско надавање , кој инаку е систем кој важи за цела Р.Македонија, истиот е унифициран и заштитен , кој функционира со години без никаков проблм, но мана најдоа апликантите за плажи ? Смешни приговори , но и траги комични , истите сжсе жалат на системот ,а добиле КОД за лицитирање, истите субјекти лицитирале ,а сега се жалат на неисправност на иститот , од како се испотепаа од надавање за предметните плажи.

Во ваква првна калакурница ,Општина Охрид веднаш треба да го спроведе решението кое го има издаденои за рушење на времените објекти,а кое решение е правосилно.Општина Охрид е должна да побара издавање на Привремена мерка од Основен Суд во Охрид ,како и полициска асистенција , со цел да си го поврати владението на општинскиот имот,кој во ментов е узурпиран.

Државата Р.Македонија и министерот Сугаревски имаат Законска обврска ,веднаш преку државниот испекторат за градежништво,веднаш да постапат најнапред со напаствие и Контролен испекциски надзор кон Општина Охрид , во смисол дали го повратиле во првобитна положба владението врз предметните катастарски парцели.Доколку, Општина Охрид не постапи согласно основното начело за заштита на својот имот ,кој имото му припаѓа на сите граѓани на Р.М,Владата и Министерството за транспорт и врски, треба веднаш да започнат постапка со ОДЗЕМАЊЕ НА СИТЕ ИНГЕРЕНЦИИ НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНА ОХРИД И ОПШТИНА ОХРИД ВО СВЕРАТА НА УРБАНИЗМОТ,а воедно должни се според ЗКП веднаш да го известат Јавното Обвинителство за организиран криминал на Р.Македонија,за стек од сторени Кривични Дела-Злосторничко здружување, недозволено прибавување на парични средства, нелегално финасирање и перење на параи , како и узурпација на Јавни Добра.Доколку се има олеснителни околности , во Злосторничкото здружување , најлесно дело би било К.Д. по Член 353,Ст,1 а во врска со Ст.4 од КЗ на Р.М.

Воедно ,ДРЖАВНИОТ ПАЗАРАЕН ИСПЕКТОРАТ ,предводен од Директорот Стојко Пауноски има Законска обврска и должност ,веднаш да излезе на терен и да постапи согласно Закон и наведените објекти ги затвори,со огелд на факт дека сиот платен промет кој се остварува, книжен или не , истиот е нелегален.

Исто така ,веднаш на терен треба да излезе и Агенцијата за Храна и Ветеринарство и да постапи согласно Закон и ингеренцвии и да ги запечати ресторанските делови каде се служи храна.ж

Трудовиот Испекторат да не глуми лудило , исто така и тој да си постапи согласно своите законски надлежности, а најголема обврска според сите закони има Слободан Дамјаноски-Тофе, овластен градежен испектор на Општина Охрид , да си побара од градоначалникот Стојаноски спроведување на неговото издадено решение -Веднаш.

Ало Обвиниотеле Јовевски , Се читаме??

С.Д.