Број на текстови објавени денес: 0
image003
image003

(ВИДЕО) – БОРО СИМЈАНОСКИ,ВРЕМЕ Е СТРУГА ДА СЕ ВРАТИ НА ГРАЃАНИТЕ НА СТРУГА!

boro-struga

Општина Струга е општина во Западна Македонија. Центар на општината е градот Струга. Општината е проширена во 2004 година, кога кон старата Општина Струга се припоиле поранешните општини Делогожди, Велешта, Лабуништа и Луково.Струга ,град каде соживотот низ историјата бил една од одсновните вредности, град на Константин и Димитар Миладинови, град на Струшките вечери на поезијата.Струга некогаш и денес , во рубриката Отворено со Боро Симјаноски,успешен бизнисмен од Струга. Со господиниот Симјаниски , разговараме на доста горчливи теми кој до сега се некој вид Табу тема, или како што умеат стружани да се нашалат и да кажат „Споменете ја Струга барем на карта за временска прогноза“.

 

Според податоците од пописот на население спроведен 2002, во Општина Струга имало 63.376 жители. Оваа бројка не е значајно променета во однос на бројот на жители со пописот од 1994 (според тогашната административно-територијална организација), кога во тогашната општина живееле 62679 жители. Во градот Струга живеат околу 33,376 жители

Стапката на наталитетот во 2004 е 10,2 %(на 1000 жители) , а стапката на општиот морталитет изнесува 7,5 % (на 1000 жители). Стапката на смртност кај доенчињата изнесува 10,6 ‰ промили. Природниот прираст во бројка е 101, во промили е 2,7. Со овие податоци општината е под просекот на Републиката. Миграционото салдо во 2004 година е 6. Притоа како доселени се регистрирани вкупно 223 лица, од кои 152 се доселени граѓани во рамките на РМ. Бројот на вкупно отселените изнесува 217, од кои 150 се отселени граќани во рамки на РМ. Карактеристично е дека од вкупно отселените граѓани најголем број (113) се од женски пол, а најчести причини за преселување се склучувањето брак и семејните причини (78 и 52 респективно). Просечната густина на населението изнесува 130,6 лица на км2 .

Бројот на склучени бракови во 2004 година е 288 или 7,8 брака на 1000 жители и бројка на разводи 12 или 0,3 разводи на 1000 жители. Во однос на склучените бракови Општината е над, додека во однос на разведените бракови Општината е под републичкиот просек, односно спаѓа во групата општини со најниска стапка на разведени бракови. Структурата по пол за општина Струга е 31743 (50%) жени и 31633(50%) мажи. Просечната старост на населението, според пописот од 2002, изнесува 33,1 години. Учеството на младо население до 20 годишна возраст изнесува 36,2 % , најголемо учество во вкупното население има населението со старост под 40 години 67,2 % додека процентот на население на д 60 години е 11,7 .