Број на текстови објавени денес: 78
image003
image003

Наумов бара итна седница на Влада поради новото задолжување

20151007
Wednesday
1228
 sdsm 
 debata
  vizijata za makedonija
 kire naumov

Дополнителниот заменик министер за финансии Кире Наумов упати ургенција до министерот за финансии со барање за свикување на итна седница на Владата на РМ со цел усогласување на Одлуката на Владата на РМ со која е утврден максималниот износ на ново задолжување преку државни хартии од вредност за 2016 година, со Буџетот на РМ. Согласно Законот за јавен долг член 18 став 4 државните хартии од вредност ги издава Министерството за финансии врз основа на Одлука на Влада со која се утврдува максималниот износ на ново задолжување.

„Со актуелната Одлука на Владата бр.42-13244/1 од 29.12.2015 максималниот износ на ново задолжување преку издавање на ДХВ во 2016 година изнесува 10.455.000.000 (десет милијарди четиристотини и педесет и пет милиони) денари и е во рамките на износот од 18.860.000.000 денари утврден во првично изгласаниот Буџет на РМ за 2016 година.

Меѓутоа со вториот ребаланс на буџетот усвоен од страна на Собранието на РМ износот од 18.860.000.000 денари е променет на 8.405.000.000 денари. Како последица на усвоениот ребаланс Одлуката на Владата е над законски утврдениот лимит. Владата на РМ била должна да ја усогласи Одлуката за максимално задолжување во рамките на лимитот предвиден со ребалансот на буџетот. Дотолку повеќе што во Уставот на РМ во член 51 јасно е наведено дека сите прописи мора да бидат во согласност со Уставот и Законот.
Впрочем така е постапувано и во претходни години“, се наведува во соопштението од Наумов.

Дополнителниот заменик министер за финансии Кире Наумов во писменото барање до министерот за финансии Кирил Миноски посочи дека реализираниот износ на домашно финансирање по основ на државни хартии од вредност го има надминато износот предвиден со Буџетот на РМ за 2016 година. Заклучно со 18.11.2016 година домашното финансирање по основ на ДХВ изнесува 9.435.000.000 денари и е над износот утврден со буџетот од 8.405.000.000 денари.

„Стабилноста на домашниот финансиски пазар години наназад е резултат на работата на повеќе влади, различни министри за финансии и гувернери на НБРМ. Само законско постапување може да ја гарантира неговата стабилност и неговиот иден развој. Клиентите на домашниот финансиски пазар не смее да бидат доведени во ситуација да учествуваат во аукции на ДХВ кои не се распишани и спроведени во согласност со законската регулатива, а со тоа да бидат ставени во ризик и нивните пласмани“, смета Наумов.

Поради законските надлежности во реализирањето на аукциите на домашниот финансиски пазар и на Народната Банка на РМ, Дополнителниот заменик министер за финансии за истото го извести и гувернерот на НБРМ.