Број на текстови објавени денес: 35
MAZDA-CX3-09.2018
MAZDA-CX3-09.2018-Mobile

Импресум

ИМПРЕСУМ:

Издавач: СОС Балкан Медиа -Охрид Ул. Булевар „Туристичка“ Т.Ц. „Мини Базар“-Гранит , локал Бр. 8 – Претедател со неограничени овластувања Сашко Денесовски.

Kонтакт: kotvaoh@yahoo.com,

Уредува: редакциски колегиум, главен и одговорен уредник: Денесовски Сашко, спорт: Иван Арсеновски,

телефон контакт +389 70 311365

email: contact@ohridsky.com

Испратените текстови и фотографии не се враќаат. Информациите и фотографите на интернет порталот се авторизирани, и служат исклучиво за лично информирање. Забрането превземање без согласност на издавачот. Секое неовластено превземање и реемитување на вести подлежи на кривична одговорност согласно Кривичниот Законик на РМ. Правен застапник: Aдвокатска канцеларија Емил Балабан ул. Македонски Просветители бр.1 Охрид.