Број на текстови објавени денес: 64
DVE-LIRI-Baner6-970x90

Импресум

ИМПРЕСУМ:

Издавач: СОС Балкан Медиа -Охрид Ул. Димитар Влахов Б.Б – Претедател со неограничени овластувања Сашко Денесовски.

Kонтакт: kotvaoh@yahoo.com,

Уредува: редакциски колегиум, главен и одговорен уредник: Денесовски Сашко, спорт: Иван Арсеновски, контакт: contact@ohridsky.com

Испратените текстови и фотографии не се враќаат. Информациите и фотографите на интернет порталот се авторизирани, и служат исклучиво за лично информирање. Забрането превземање без согласност на издавачот. Секое неовластено превземање и реемитување на вести подлежи на кривична одговорност согласно Кривичниот Законик на РМ. Правен застапник: Aдвокатска канцеларија Емил Балабан ул. Македонски Просветители бр.1 Охрид.